Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości
w Krakowie, sygn. akt
VIII 716/21/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie udziału

w działkach ewidencyjnych wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiot sprzedaży:

udział w wysokości 1/6 w prawie własności działek ewidencyjnych nr 4, 5, 98 położonych w miejscowości Łętkowice, gmina Radziemice, powiat proszowicki, województwo małopolskie, brak jest założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza wynosi 58 666,66 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 66/100 groszy).

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE OFERT:

  1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert Łętkowice VIII GUp 716/21/S” w terminie do dnia 25 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00 osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
  2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.  nr 32 1240 4432 1111 0011 0759 7323 – w terminie do dnia 25 kwietnia 2024 r.
    Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości pełna kwota wadium.
  3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ruchomości ponosi oferent.
  4. Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się z jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 oraz na stronie syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2024 r., o g. 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka: tel. 12 262 91 26; 504 476 755.

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ