Syndyk masy upadłości sygn. akt: VIII 564/20/S ogłasza konkurs ofert na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiot sprzedaży:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o pow. użytkowej 173,49 m2, składającej się z działki ewidencyjnej nr 36/2, o pow. 1300 m2, położonej w miejscowości Koźmice Małe, w gminie Wieliczka, powiecie wielickim, woj. małopolskim, objętej księgą wieczystą  nr KR1I/00019538/4

oraz

prawo własności nieruchomości  gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 36/1,
o pow. 0,28 ha, położonej w miejscowości położonej w miejscowości Koźmice Małe, w gminie Wieliczka, powiecie wielickim, woj. małopolskim, objętej księgą wieczystą nr KR1I/00046025/3.

Cena wywoławcza wynosi 650 000,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy 0/100 groszy).

W przypadku braku ofert na łączny zakup nieruchomości – Syndyk dopuszcza składanie ofert oddzielnie na poszczególne nieruchomości. W takim przypadku:

  1. cena wywoławcza za nieruchomość gruntową zabudowaną, składającą się z działki ewidencyjnej nr 36/2 objętej księgą wieczystą nr KR1I/00019538/4 wynosi 493 000,00 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące 0/100 groszy);
  2. cena wywoławcza za nieruchomość gruntową niezabudowaną, składającą się z działki nr 36/1 objętej księgą wieczystą nr KR1I/00046025/3 wynosi 157 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy 0/100 groszy).

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert Koźmice Małe VIII GUp 564/20/S” złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2023 r., do godziny 16:00 osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.  nr 86 1240 4432 1111 0011 0095 6992 – w terminie do dnia 18 lipca 2023 r.
    Decyduje data uznania rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.
  3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się z jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3  oraz na stronie www.syndyk.malopolska.pl
Nieruchomości objęte konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Biurem Syndyka,  tel. 12  262 91 26.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 19 lipca 2023 r., o g. 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ