Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt TR1T/GUp/10/2023, ogłasza konkurs ofert na zbycie ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż następujących ruchomości:
1. Fiat Ducato , rok produkcji 2003, nr rejestracyjny: KTA 6852, nr VIN: ZFA24400007278091, Cena wywoławcza wynosi 4 800,00 PLN (cztery tysiące osiemset złotych 00/100) brutto; Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ
2. HYUNDAI H1 VAN , rok produkcji 2005, nr rejestracyjny: KTA 50325, nr VIN: NLJWVH7JP5Z056692; Cena wywoławcza wynosi 2100,00  PLN (dwa tysiące sto  złotych 00/100) brutto; Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ
3. Peugeot Partner II , rok produkcji 2004, nr rejestracyjny: KTA 7E94, nr VIN: VF3GBRHYB96117203; Cena wywoławcza wynosi 450,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto; Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ

Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

 1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia brutto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert DROBTAR w terminie do dnia 01.07.2024 r.,  do godz. 16:00 osobiście w Biurze Syndyka: ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
 2. Dopuszcza się złożenie oferty na każdy pojazd z osobna.
 3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 36 1240 4432 1111 0011 2601 7260 – w terminie do dnia 1.07.2024 r. Decyduje data uznania  rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.

Oferta kupna winna zawierać:

 1. dane oferenta: imię i nazwisko albo firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, aktualne dokumenty rejestracyjne podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ew. zwrotu wadium, numer telefonu kontaktowego lub e-mail;
 2. dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji podmiotu;
 3. zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane;
 4. pisemne oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w art. 157a ust. 2 Prawa upadłościowego;
 5. pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu ofert oraz o spełnieniu i akceptacji warunków w nim zawartych;
 6. pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z opisem i oszacowaniem pojazdów stanowiących przedmiot niniejszego konkursu ofert oraz z ich stanem prawnym i faktycznym, a także o nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 7. proponowaną cenę zakupu brutto wraz ze zobowiązaniem do wpłaty oferowanej ceny (pomniejszonej o  wpłacone wadium) przed dniem podpisania umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 36 1240 4432 1111 0011 2601 7260;
 8. zobowiązanie oferenta do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności wyżej opisanych pojazdów;
 9. potwierdzenie dokonania wpłaty wadium

Wybór oferentów nastąpi w dniu 02.07.2024 o godz. 8:30 w Biurze Syndyka: ul. Kalwaryjska 67/3, (30-504 Kraków).

Ze stanem faktycznym przedmiotu konkursu ofert można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, tel. 12 262 91 26.

Szczegółowe informacje, w tym operat szacunkowy, dostępne są na stronie syndyk.malopolska.pl oraz w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, tel. 12 262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ