SYNDYK MASY UPADŁOŚCI VIII GUp 848/21/S OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/6 W NIERUCHOMOŚCI

WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

 

I  Przedmiot konkursu:

Zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału 1/6 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 923/3, położonej w Krakowie przy ul. Ojcowskiej 40B, obręb 0034, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej księgą wieczystą o nr KR1P/00004180/8.

Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych (osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

II  Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  2. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert VIII GUp 848/21/Sw terminie do dnia 12.09.2023 r. do godziny 16:00 osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu.
  3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 06 1240 4432 1111 0011 0823 6148 – w terminie do dnia 12.09.2023 r. włącznie. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.
  4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem dostępnym w biurze syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 13.09.2023 r. w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 .

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem syndyka, tel. 12  262 91 26.6.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy Wólka Grodzka – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ