SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TR1T/GUp/18/2023

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

 Przedmiot konkursu:

50 udziałów w spółce Skandinaviana Sp. z o.o., KRS: 0000722750

Cena wywoławcza wynosi 1,00 złotych (jeden złotych 00/100).

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  2. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  3. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert TR1T/GUp/18/2023″ – w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godziny 16:00, osobiście w Kancelarii Syndyka
    w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
    Decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.
  4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem dostępnym w Kancelarii Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 8 kwietnia 2024 roku o godz. 11:00 w siedzibie Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

OPERAT – Do Pobrania – KLIKNIJ