KONKURS OFERT NA ZBYCIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU, PRAWA WŁASNOŚCI BUDOWLI ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ

Syndyk masy upadłości FBO Rubber Technology SA w upadłości w Wolbromiu, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia nieruchomości i ruchomości FBO RUBBER TECHNOLOGY SA – wg opisu i oszacowania z dnia 20 kwietnia 2020 roku, sporządzonego przez biegłego sądowego Leszka Olszewskiego nr upr. Adm.511-1-64/15/SO.

I. Przedmiotem sprzedaży jest:

1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 5173/132 o powierzchni 8629 m2 wraz własnością budynku produkcyjnego i budynku biurowo- socjalnego na niej posadowionych, zlokalizowanej w miejscowości Wolbrom – wg opisu zawartego w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 20 kwietnia 2020 roku przez rzeczoznawcę Leszka Olszewskiego. Cena wywoławcza wynosi: 6.525.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

2. Maszyny i urządzenia, środki transportu, meble – ruchome składniki majątku zgodnie z zestawieniem – wg opisu zawartego w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 20 kwietnia 2020 roku przez rzeczoznawcę Leszka Olszewskiego.
Cena wywoławcza wynosi: 655.350,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.
W pierwszej kolejności rozpatrywana będzie oferta złożona na zakup wszystkich ruchomości.

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert FBO RUBBER ”, w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r. do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 38 1240 4432 1111 0010 9678 5013 w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r. (włącznie). Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Regulamin – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ