Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości
w Krakowie, sygn. akt VIII GUp 153/21/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie udziału
w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiot sprzedaży:

prawo własności nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do garażu G16 o pow. 18,93 m2 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jakuba Majora 44 (31-422 Kraków). Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego brak jest założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza wynosi 43 000,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100 groszy).

 

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE OFERT:

 1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert VIII GUp 153/21/S
  w terminie do dnia 17 maja 2024 r., godz. 16:00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
 2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.  nr 30 1240 4432 1111 0011 0438 9084 – w terminie do dnia 17 maja 2024 r.
  Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.
 3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi oferent.
 4. Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się z jego Regulaminem, dostępnym
  w Biurze Syndyka w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie
  syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 20 maja 2024 r., godz. 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 39/7.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka, tel. 12 262 91 26; 504 476 755.

Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ