Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt TR1T/GUp-s/6/2023, ogłasza konkurs ofert na zbycie ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem konkursu jest samochód osobowy Toyota Corolla 2.0 Diesel MR’04 E4, rok produkcji 2004, nr rejestracyjny: KBR 6X69, nr VIN: SB1KW20EX0E055125, za kwotę wyceny w wysokości 4.300,00 zł.. Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT

  1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert TR1T/GUp-s/5/2023złożyć w terminie do dnia 19.06.2024 roku do godziny 16:00 osobiście w biurze syndyka, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu,
  2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 44 1020 2892 0000 5102 0850 9327 – w terminie do 19.06.2024 roku. Decyduje data uznania  rachunku masy upadłości kwotą wadium.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się z jego Regulaminem dostępnym w biurze syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 20.06.2024 o godz. 14:00 w biurze syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 .

Pojazd objęty konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem syndyka, tel. 12 262 91 26, tel.: 504 861 074.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ