Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości
w Krakowie, sygn. akt
VIII GUp 153/21/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiot sprzedaży:

udział upadłej w wysokości 3/20 w spadku po ojcu Kazimierzu Przepiórce oraz udział w wysokości 1/5 w spadku po matce Danucie Przepiórce, w skład których wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego nr 58 położonego w Krakowie przy ul. Lublańskiej nr 22 , dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00196724/6.

Cena wywoławcza wynosi 127 400,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy).

 

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE OFERT:

  1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert VIII GUp 153/21/S– spadek
    w terminie do dnia 31 lipca 2024 r., godz. 16:00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
  2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.  nr 30 1240 4432 1111 0011 0438 9084 – w terminie do dnia 31 lipca 2024 r.
    Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.
  3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi oferent.
  4. Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się z jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2024 r., o godz. 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 39/7.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka, tel. 12 262 91 26.

.

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ