KONKURS OFERT NA ZBYCIE 1/4 UDZIAŁU W LOKALU MIESZKALNYM – LIBIĄŻ/h2>

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Libiążu ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanego poniżej udziału w nieruchomości. I. Przedmiot sprzedaży:
udział w wysokości 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 76, położonego w Libiążu, przy ul. Urzędniczej 1, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00056261/6.

Cena wywoławcza wynosi 32 794,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
a) Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert Libiąż VIII GUp 313/20/S” w terminie do dnia 6 grudnia 2022 roku osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem.
Decyduje data wpływu do Notariusza.
b) Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. nr 08 1240 4432 1111 0010 9952 3184 – w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r.
Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ