Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą VIII GUp 720/20

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

udział 190/20000 części w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny w postaci garażu G1 położonego na kondygnacji minus pierwszej w budynku numer 2 na osiedlu Avia w Krakowie, o powierzchni lokalu 1793,2 m2, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/561676/4, za kwotę wyceny 19.000,00 zł  oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej 1647/10000 części, objęty księgą wieczystą nr KR1P/483191/8, za kwotę wyceny 2.800,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 21 800,00 PLN (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych 00/100).

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  2. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 720/20” w  terminie do dnia 4.03.2024 r. do godziny 16:00 osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz,
    Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków lub pocztą – listem poleconym lub kurierem.
    Decyduje data wpływu do Notariusza.
  3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 38 1240 4432 1111 0011 0209 5084 – w terminie do dnia 4.03.2024 r. włącznie. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości kwotą wadium.
  4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl oraz www.kdr.krakow.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 5.03.2024 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, ul. Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, w godz. 8-16, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka,  tel. 12  262 91 26.

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ