Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości
w Krakowie, sygn. akt
VIII GUp 361/21/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiot sprzedaży:

prawo własności udziału wynoszącego 1/235 lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) znajdującej się pod adresem: (61-863 ) Poznań , ul. Kazimierza Wielkiego 5, (dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00256727/5), wraz z prawem związanym, tj. udziałem wynoszącym 646014/2353621 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki nr 3 (arkusz mapy 33 obręb nr 0051 – Poznań), dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00098418/0.

W ramach udziału 1/235 współwłaścicielowi i jego następcom prawnym przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 126.

Cena wywoławcza wynosi 64 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 groszy).

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE OFERT:

  1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) należy złożyć, w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert VIII GUp 361/21/S- Poznań” w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r., godz. 16:00, osobiście, poleconym lub kurierem w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz (30-504 Kraków) ul. Kalwaryjska 39/7. Decyduje data wpływu do Notariusza.
  1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości
    nr 29 1240 4432 1111 0011 0529 9544 – w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r.
    Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.
  2. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi oferent.
  3. Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się z jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert na każdym etapie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2024 r., godz. 12:30, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 39/7.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka, tel. 12 262 91 26; 504 476 755.

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ