Syndyk masy upadłości sygn. akt: VIII GUp 419/18/S

– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej –

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej  w miejscowości Gnojnik

 

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 993/2 o powierzchni 0,0800 ha, położonej w miejscowości Gnojnik, gmina Gnojnik, powiat brzeski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00042262/9.

Cena wywoławcza wynosi 40 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – VIII GUp 419/18/S – w terminie do dnia 6 maja 2024 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy nr 41 1240 4432 1111 0010 8556 9237. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 6 maja 2024 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełną kwotą wadium.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w Regulaminie konkursu.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się z jego Regulaminem.

Wybór oferty nastąpi w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7. 

Szczegółowe informacje, w tym operat szacunkowy oraz Regulamin dostępne są na stronie: www.kdr.krakow.pl, pod nr tel. 600-233-832, 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 67/3.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ