Syndyk masy upadłości INŻ – BUD sp.  z o.o. w upadłości  w Tarnowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia składników majątku  spółki – wg opisu i oszacowania z dnia 20 kwietnia 2020 roku,  sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę  Magdalenę Ślufarską nr upr. Adm.511-1-64/15/SO

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki  prawa:

– użytkowania wieczystego nieruchomości  złożonej z działki gruntowej nr 28/11 o powierzchni 0,0770 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego o powierzchni  użytkowej 364,83 m2 oraz budynku portierni o powierzchni użytkowej 11,15 m2 wraz z  udziałem 1598/10000 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 28/1, 28/4 i 28/12, użytkowanej jako droga dojazdowa wewnętrzna – w cenie nie niższej niż cena oszacowania tj. 1 256 000,00 zł netto (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy zł);

  1. Dla nieruchomości prowadzone są, przez Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych,  księgi wieczyste  TR1T/00099207/7; TR1T/00080231/8.
  2. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza, należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert PRIB INŻ – BUD TARNÓW , w terminie do dnia 29 marca 2024 r. do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
  3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości, nr 43 1240 5194 1111 0000 5245 1102 w terminie do dnia 29 marca 2024 r. (włącznie). Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.
  4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w  Regulaminie konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 kwietnia 2024 roku, o godzinie 11.00  w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie,  ul. Kalwaryjska 39/7.

Szczegółowa informacja w tym operat szacunkowy, zestawienie ruchomości oraz Regulamin konkursu, dostępne są na stronach: www.syndyk.malopolska.pl  www.kdr.krakow.pl i pod nr tel. 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Syndyka przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ