SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TR1T/GUp-s/6/2023

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA SPRZEDAŻ POJAZDU WCHODZĄCEGO W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

  1. Przedmiot konkursu:

zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert samochód osobowy WAZ LADA 21072, rok produkcji 1988, nr rejestracyjny: KT 9441C, nr VIN: XTA210720H0311384

Cena wywoławcza wynosi 385,00 PLN.

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  2. Złożenie pisemnej oferty kupna pojazdu opisanego w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia.
    Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  3. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert TR1T/GUp-s/6/2023″ – w terminie do dnia 19.04.2024 r. do godziny 16:00, osobiście w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
  4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości nr 96 1020 2892 0000 5302 0850 8972. Wadium winno wpłynąć na wskazane konto w terminie do dnia 19.04.2024 roku włącznie.
    Decyduje data uznania rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.
  5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się z jego Regulaminem dostępnym w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 22.04.2024 r. o godz. 14:00 w Biurze Syndyka w Krakowie,
ul. Kalwaryjska 67/3.

Pojazd objęty konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka, tel.: 12  262 91 26; 504 861 074.

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ