Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

I. Przedmiot konkursu:
zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału w wysokości ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2600 ha., objętej księgą wieczystą nr KR3I/00033102/7, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 3754/3 położoną w miejscowości Wola Radziszowska, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie.
Cena wywoławcza wynosi 6.500,00 zł netto (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert KR1S/GUp-s/361/2022″ – w terminie do dnia
13 czerwca 2023 roku do godziny 16:00, osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz
w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
Decyduje data wpływu do notariusza.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości nr 27 1020 2892 0000 5102 0843 5234.
Wadium winno wpłynąć na wskazane konto w terminie do dnia 13 czerwca 2023 roku włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełną kwotą wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.
5. Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem dostępnym w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 14 czerwca 2023 o godz. 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 .

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem syndyka, tel. 12 262 91 26, tel. 504 861 074.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ