Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TR1T/GUp/3/2022 OGŁASZA KONKURS OFERT
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

I. Przedmiot konkursu:

a) udział wynoszący 13/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiący działki ewidencyjne nr 69/2, 69/6, /69/7, 81/1, 168/2, objęte księgą wieczystą nr TR1D/66918/9, położonej w miejscowości Wólka Grądzka, gmina Mędrzechów, powiat dąbrowski, województwo małopolskie. Cena wywoławcza wynosi 27.189,50 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100)

b) udział wynoszący 29/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 307/2, 307/6, 307/7, objętej księgą wieczystą nr TR1D/66919/6, położonej w miejscowości Grądy, gmina Mędrzechów, powiat dąbrowski, województwo małopolskie. Cena wywoławcza wynosi 11.109,72 zł (jedenaście tysięcy sto dziewięć złotych 72/100).

Cena wywoławcza wyżej wskazanych udziałów wynosi łącznie 38.299,22 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 22/100).
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty zakupu całości wyżej wskazanych udziałów.
W przypadku braku takich ofert, syndyk rozpatrzy oferty dotyczące zakupu poszczególnych udziałów.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.

2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert TR1T/GUp/3/2022″ – w terminie do dnia 3.08.2023 r. do godz. 16:00, osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
Decyduje data wpływu do notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze
06 1240 4432 1111 0011 1945 5459. Wadium winno wpłynąć na wskazane konto w terminie do dnia 3.08.2023 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełnej kwoty wadium.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

5. Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem dostępnym w biurze syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
Wybór oferty nastąpi w dniu 4.08. 2023 o godz. 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 .
Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem syndyka, tel. 12 262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy Wólka Grodzka – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy Grądy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ