Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą TR1T/GUp/3/2022

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest

1. udział wynoszący 13/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiący działki ewidencyjne nr 69/2, 69/6, /69/7, 81/1, 168/2, objęte księgą wieczystą nr TR1D/66918/9, położonej w miejscowości Wólka Grądzka, gmina Mędrzechów, powiat dąbrowski, województwo małopolskie;

oraz

2. udział wynoszący 29/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 307/2, 307/6, 307/7, objętej księgą wieczystą nr TR1D/66919/6, położonej
w miejscowości Grądy, gmina Mędrzechów, powiat dąbrowski, województwo małopolskie.

Cena wywoławcza wynosi 30 639,37 zł (trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 37/100).

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  2. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  3. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert TR1T/GUp/3/2022” w  terminie do dnia 6.05.2024 r. do godziny 16:00 – osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz,
    Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków, pocztą – listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
  4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy masy upadłości nr  06 1240 4432 1111 0011 1945 5459  – w terminie do dnia 6.05.2024 r. włącznie. Decyduje data uznania rachunku pełną kwotą wadium.
  5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 7.05.2024 r. o godzinie 12:30 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, ul. Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, w godz. 8-16, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka – tel. 12  262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy Wólka Grodzka – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy Grądy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ