Syndyk masy upadłości – osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

sygn. akt VIII GUp 442/17 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

 

Przedmiot konkursu:

zbycie z wolnej ręki 5/8 udziału w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, położonego w miejscowości  Biecz, przy ul. Słonecznej 49, o powierzchni użytkowej 134,76 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego w nieruchomości gruntowej dla której w Sądzie Rejonowym w Gorlicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr NS1G/00066202/8.

Cena wywoławcza wynosi 153 400,00 PLN (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – Biecz” – w terminie do dnia 21 marca 2024 r. do godz. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.
  3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 15 300,00 PLN (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 18 1240 4432 1111 0010 7693 4808. Wadium winno wpłynąć na wskazane powyżej konto w terminie do dnia 21 marca 2024 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego masy upadłości pełną kwotą wadium.
  4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 22 marca 2024 r., g. 1100 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul Kalwaryjskiej 39/7.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, w godz. 8-16, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka nr tel. 12  262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ