SYNDYK MASY UPADŁOŚCI VIII GUp 441/17

OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

I   Przedmiot konkursu:

zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomości lokalowej położonej w Krakowie na osiedlu Zielonym 11 stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni 63,20 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wielkości 38/1000.
Nr księgi wieczystej KR1P/00153614/9. Cena wywoławcza wynosi 437 000,00 PLN (czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) netto.

II   Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  2. Pisemną ofertę kupna wraz zproponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 441/17” – w terminie do dnia 25 lipca 2023 r. do godziny 16:00, osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
    3.  Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rach. masy upadłości  nr 52 1240 4432 1111 0010 7693 5166. Wadium winno wpłynąć na wskazane konto w terminie do dnia 25 lipca 2023 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełną kwotą wadium.
    4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.
    Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem dostępnym w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
Wybór oferty nastąpi w dniu 26 lipca 2023 o godz. 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 .

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka, tel. 12  262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ