Syndyk masy upadłości Firmy Handlowo-Usługowej „Mipol” P. Mikulec, M.J.B. Plata sp.j. w upadłości w Moszczenicy Wyżnej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, przedsiębiorstwa upadłego w całości.

I. Przedmiotem sprzedaży: przedsiębiorstwo upadłego w całości, na które składają się nieruchomości, ruchomości oraz należności. Cena wywoławcza wynosi 9 092 163,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 0/100).

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
a) Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 290/19” w terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego, ul. Królewska 23/1 (30-040 Kraków) listem poleconym lub kurierem.
Decyduje data wpływu.
b) Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A., o numerze 65 1240 4432 1111 0010 9113 0300 – w terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Regulamin Konkursu – do pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – do pobrania – KLIKNIJ