SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TR1T/GUp-s/37/2022

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

  1. Przedmiot konkursu:

prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Siedliszowicach nr 183, o powierzchni 50,88 m2   , z przynależną piwnicą oraz pomieszczeniem gospodarczym dla którego prowadzona jest KW TR1D/00057070/6.

Cena wywoławcza wynosi 121.000,00 złotych (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  2. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  3. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert TR1T/GUp-s/37/2022″ – w terminie do dnia 18.06.2024 r. do godziny 16:00, osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
    Decyduje data wpływu do Notariusza.
  4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 59 1240 4432 1111 0011 1877 7736. Wadium winno wpłynąć na wskazane konto w terminie do dnia 18.06.2024 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełnej kwoty wadium.
  5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem dostępnym w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 19.06.2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 .

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka, tel. 12  262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ