Syndyk masy upadłości FBO Rubber Technology SA w upadłości  w Wolbromiu

ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia składników majątku  FBO RUBBER TECHNOLOGY SA

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 5173/132 o powierzchni 8629 m2, wraz własnością budynku produkcyjnego i budynku biurowo-socjalnego na niej posadowionych (KW KR1O/00035800/6) wraz z udziałem 1/8 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 5173/32 (KW KR1O/00036395/0) położonych w Wolbromiu przy
ul. 1 Maja 100 – wg opisu zawartego w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 20 kwietnia 2020 r. przez rzeczoznawcę Leszka Olszewskiego.

Cena wywoławcza wynosi:  5.525.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych  50/100) netto.

Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert FBO RUBBER , w terminie do dnia 11 września  2023 r. do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 38 1240 4432 1111 0010 9678 5013, prowadzony przez Bank Pekao S.A., w terminie do dnia 11 września 2023 r. (włącznie). Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 września 2023 roku, o godzinie 11.30 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie,  ul. Kalwaryjska 39/7.

Szczegółowe informacje, operat szacunkowy, zestawienie ruchomości oraz Regulamin konkursu, dostępne są: w Kancelarii Syndyka przy ul Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie, na stronach: www.syndyk.malopolska.pl oraz www.kdr.krakow.pl  i  pod nr. tel. 12 262 91 26.

Regulamin – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ