ABM SOLID SA w Tarnowie

sygn. akt V GUp 3/12

Syndyk ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs ofert na zbycie nieruchomości zlokalizowanej w Bochni

 1. Przedmiot konkursu:
  sprzedaż udziału w wysokości 167635/204303 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,1519 ha, objętej KW TR1O/00073125/6 zlokalizowanej
  w Bochni, przy ulicy Partyzantów 21 – działka nr 1875/4, zabudowanej trzykondygnacyjnym budynkiem oraz udziału w wysokości 167635/204303 w prawie własności tegoż budynku, którego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 2.043,03 m2 wraz z prawem własności wyposażenia (meble, sprzęt) za kwotę nie niższą niż 1 854 450,58 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 58/100) netto.
 2. Warunki konkursu:
  1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi
   i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach
   z napisem „konkurs ofert BOCHNIA”, w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz
   w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).
  3. Rozpatrywaniu podlegać będą oferty spełniające kryteria określone w Regulaminie konkursu.
  4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto.
  5. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.
   nr 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 r.
  6. Składniki majątku objęte konkursem można oglądać, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka: Sławomirem Nowakiem tel. 609 565 337, mail: snowak@abmsolid.eu lub Marcinem Jaroszem tel. 509 898 750, mail: mjarosz@abmsolid.eu
  7. Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin, wycenę nieruchomości – operat biegłego rzeczoznawcy majątkowego oraz wykaz wyposażenia budynku można uzyskać w siedzibie Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3
   tel. 12 262 91 26 i na stronach www.syndyk.małopolska.pl oraz www.abmsolid.eu
   – w zakładce aktualności.
  8. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

Wyposażenie biurowca – Do pobrania – KLIKNIJ

Regulamin – Do pobrania – KLIKNIJ