Syndyk masy upadłości LUKA-POL sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie sygn. akt: VIII Gup 38/11/s
działając na podstawie art. 326 w zw. z art. 331 ust. 2 ust. prawa upadłościowego i naprawczego

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności przysługującej upadłej spółce o nominalnej wart. kwoty głównej 94.500,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset zł netto).

Oferty należy składać do dnia 28 września 2023 roku zgodnie  z warunkami Regulaminu dostępnego na stronie www.syndyk.malopolska oraz w siedzibie Kancelarii Doradców restrukturyzacyjnych w Krakowie ul. Kalwaryjska 67/3 ; e-mail: biuro@kdr.krakow.pl

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA OFERENTÓW – KONKURS NA ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

LUKA – POL  SP.  Z O.O SYGN. AKT VIII GUp 38/11/s

Zbywana wierzytelność wynika z Wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny z pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności sygn. akt I C 976/10, a to aktu notarialnego z dnia 28 grudnia 2005 roku Repertorium A nr 10434/2005 sporządzonego w Kancelarii notarialnej w Krakowie przed notariuszem Waldemarem Wajdą, a opatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem Sądu  Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie z dnia 20 czerwca 2007 roku sygn.. akt I Co 834/07/K w zakresie kwoty 218 000,00 zł. Apelacja powoda od tego wyroku  została oddalona (sygn.. akt I ACa 1056/11).

Syndyk sprzedaje wierzytelność wobec osoby fizycznej. Prowadzone postępowanie egzekucyjne IX Km 3520/07 jest w toku – nie zostało do dnia dzisiejszego umorzone. Syndyk sprzedaje wierzytelność z uwagi na końcowy etap postępowania upadłościowego, nie ze względu na jej nieściągalność (komornik wyegzekwował ok. 50% pierwotnego zadłużenia).

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ