Konkursu ofert na zbycie praw do należności krótkoterminowychprzysługujących ABM Solid SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie
sygn. akt:
V Gup 3/12

Syndyk masy upadłości ABM SOLID SA w upadłości likwidacyjnej w Tarnowie, działając
w trybie art. 323 ustawy z dnia 28.03.2003 roku – Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. 2019 r.
poz. 498 ze zm. przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień 27.07.2012 roku, jako dnia,
w którym ogłoszono upadłość) ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż praw do należności krótkoterminowych (kaucje i gwarancje z robót) wraz z przejęciem zobowiązań z tytułu gwarancji o sumarycznej wartości księgowej 3 307 707,07 zł (trzy miliony trzysta siedem tysięcy siedemset siedem złotych 07/100).

 • Warunki konkursu:
 1. Sprzedaż należności odbywać się będzie z wolnej ręki i bez określania ceny minimalnej.
 2. Zatwierdzony przez Syndyka wybór najkorzystniejszej oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy cesji.
 3. Po zawarciu umów, o których mowa w punkcie I. 2, nabywca wchodzi w prawa i przejmuje obowiązki wynikające z poszczególnych tytułów należności.
 4. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
 5. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi
  i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisemkonkurs ofert ABM KAUCJE”, w terminie do dnia 22 września 2023 r., do godziny 16.00, osobiście
  w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
  Decyduje data wpływu do Kancelarii.
 6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł).
 7. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.
  nr 20 1240 4432 1111 0010 8772 4276 w terminie do dnia 22 września 2023
 • Rozstrzygnięcie konkursu:
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w
 2. Wybór oferty nastąpi w dniu 25 września 2023 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków).
 3. Podstawowym kryterium wyboru będzie oferowana cena.
 4. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania    przyczyny, na każdym jego etapie.
 5. Szczegółowe informacje dot. konkursu, jego Regulamin wraz z wykazem należności będących przedmiotem konkursu można uzyskać, w siedzibie Kancelarii Syndyka w Krakowie,
  Kalwaryjska 67/3 tel. 12 262 91 26, na stronach www.syndyk.małopolska.pl
  i www.abmsolid.eu – w zakładce aktualności, oraz w siedzibie upadłego  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, z przedstawicielami Syndyka: Ryszardem Ścigałą
  tel. 883 200 510, mail: rscigala@abmsolid.eu lub Marcinem Jaroszem tel. 509 898 750,
  mail: mjarosz@abmsolid.eu .

Wykaz wierzytelności

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ