Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości w Wołowicach, sygn. akt VIII 403/21/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż wierzytelności w wysokości 4 600,90 zł wynikająca ze spisu wierzytelności w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika Gardenbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS 0000364244), postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26 lipca 2022 roku zatwierdzono układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli dłużnika, obwieszczenie o postanowieniu ukazało się w dniu 5 września 2022 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Numer 171/2022 (6570), pozycja 46148. Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu postanowienie z dnia 26 lipca 2022 roku nie jest prawomocne.

Cena wywoławcza nie została określona.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT

1. Złożenie pisemnej oferty kupna opisanej powyżej wierzytelności wraz z proponowaną ceną nabycia netto w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert – Gardenbud”.
2. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie, w terminie do dnia 24 stycznia 2023 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.
3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą wierzytelności ponosi oferent.
Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego regulaminem, który został dołączony do zapytania ofertowego oraz jest dostępny w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2023 r., o g. 12:00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ