Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

I. Przedmiot konkursu:
zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,97 m2 o nr 27, położony na III piętrze budynku nr 15 na Osiedlu Sienkiewicza w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, powiecie wielickim, woj. małopolskim, dla którego Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00042100/5 .
Cena wywoławcza wynosi 90.500,00 PLN (sto dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100) netto.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 285/20″ – w terminie do dnia
4 kwietnia 2023 roku do godziny 16:00, osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz
w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
Decyduje data wpływu do notariusza.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze
63 1240 4432 1111 0010 9917 7068. Wadium winno wpłynąć na wskazane konto w terminie do dnia
4 kwietnia 2023 roku włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełnej kwoty wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem dostępnym w biurze syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 5 kwietnia 2023 o godz. 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 .

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem syndyka, tel. 12 262 91 26, tel.: 504 861 074.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ