KONKURS OFERT NA ZBYCIE 1/2 UDZIAŁU W LOKALU MIESZKALNYM – TARNÓW

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Tarnowie ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia z wolnej ręki 1/2 udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 59,60 m2 położonego w budynku wielorodzinnym w Tarnowie, przy ul. Marynarki Wojennej 10, dla którego w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TR1T/00093152/4 – za cenę nie niższą niż 57 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

I. Przedmiot konkursu ofert:
sprzedaż 1/2 udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 59,60 m2, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Marynarki Wojennej 10 w Tarnowie, dla którego w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TR1T/00093152/4. Cena wywoławcza udziału wynosi 57 000,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert Tarnów VIII GUp 424/17/S” – w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r., do g. 16:00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
Decyduje data wpływu do Notariusza.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 02 1240 4432 1111 0010 7680 6280 – w terminie do dnia 06 grudnia 2022 r., do godz. 16:00.
Decyduje data uznania rachunku masy upadłości kwotą wadium.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ