SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TR1T/GUp/18/2023

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

  1. Przedmiot konkursu:

zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2756 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00081166/1, stanowiąca zabudowaną działkę ewidencyjną nr 999, położoną w miejscowości Sterkowiec przy ulicy Fiołkowej 28 gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie.

Cena wywoławcza wynosi 666 000,00 złotych (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  2. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  3. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert TR1T/GUp/18/2023″ – w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godziny 16:00, osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
    Decyduje data wpływu do Notariusza.
  4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości nr 93 1020 2892 0000 5402 0874 1292. Wadium winno wpłynąć na wskazane konto w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godziny 16:00 włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełną kwotą wadium.
  5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem oraz operatem dostępnym w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 8 kwietnia 2024 roku o godz. 11:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 .

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka, tel. 12  262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ