Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt VIII GUp 471/18/S.

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności w łącznej wysokości 15.130,78 PLN wynikającej z uznania z urzędu na liście wierzytelności BALKONY DOSTAWNE Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, pod zgłoszeniem wierzytelności numer 4 – w kwocie 14.439,39 PLN w kategorii numer II oraz 691,39 PLN w kategorii numer IV, zatwierdzonej postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 05 lutego 2016 roku, które było prowadzone w ramach postępowania upadłościowego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygnaturze akt VIII GUp 13/14/S. W dniu 16 sierpnia 2021 roku zostało wydane postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania upadłościowego BALKONY DOSTAWNE Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej, które uprawomocniło się z dniem 06 października 2021 roku.

Cena wywoławcza nie została określona.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna opisanej powyżej wierzytelności wraz z proponowaną ceną nabycia netto, podaną kwotowo oraz słownie, w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert – VIII GUp 471/18/S”, w terminie do dnia 26 maja 2023 roku, do godziny 16:00, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.
2. Wszelkie koszty związane z przelewem wierzytelności ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 29 maja 2023 roku, o godzinie 14:00 w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ