Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt VIII GUp 24/19.

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż  z wolnej ręki w trybie art.331 ust.2 w zw. z 213 ustawy z dnia 28.03.2003 – Prawo upadłościowe (z późniejszymi zmianami) składników majątku masy PUH HURTIMEX w upadłości w Chrzanowie w postaci:

a) pakietu wierzytelności (wg załącznika) o wartości nominalnej 589 000,00 zł netto (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

b) wierzytelności o równowartości wypowiedzianych udziałów członkowskich upadłego w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie o wartości nominalnej 15 800,00 zł netto (piętnaście tysięcy osiemset złotych)

Cena wywoławcza nie została określona.

1. Warunki konkursu:

 1. Sprzedaż składników majątku odbywać się będzie z wolnej ręki bez określania ceny minimalnej.
 2. Zatwierdzony przez Syndyka wybór najkorzystniejszej oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy cesji.
 3. Po zawarciu umowy cesji, nabywca wchodzi w prawa dotychczasowego wierzyciela w stanie z dnia zawarcia umowy.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Zgłoszenie pisemnej oferty kupna  wraz z  proponowaną ceną nabycia netto.
 2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs HURTIMEX” w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku, do godz. 16.00 osobiście w siedzibie  Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków)  lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.
 3. Wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł netto dla pakietu wierzytelności (a) oraz 10.000, zł dla udziałów (b) – przelewem na wskazany rachunek bankowy o numerze  47 1240 4432 1111 0010 8796 0179.
 4. Wadium winno wpłynąć na rachunek masy upadłości w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku (decyduje data uznania rachunku bankowego).
 5. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty złożone na oba składniki konkursu a) i b).

3. Oferta kupna winna zawierać:

 1. dane oferenta : imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wraz z aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego, numer konta na który należy dokonać ew. zwrotu wadium;
 2. dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji firmy;
 3. zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane;
 4. oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w treści art.157a ust.1i 2 prawa upadłościowego i naprawczego;
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu, regulaminem , spełnieniu
  i akceptacji warunków w  nim zawartych;
 6. proponowaną cenę zakupu netto wraz ze zobowiązaniem do wpłaty oferowanej ceny przed dniem zawarcia umowy cesji na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 47 1240 4432 1111 0010 8796 0179;
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem konkursu, jego stanem faktycznym i prawnym i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 8. zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności należności;
 9. dowód wpłaty wadium.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny poniżej oraz w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 01 marca 2024 roku, o godzinie 11:00 w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Spis wierzytelności – Do Pobrania – KLIKNIJ