Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt VIII GUp 20/13/S.

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż  z wolnej ręki, w trybie art. 331 ust.2 w zw. z 326 ustawy z dnia 28.03.2003 – Prawo upadłościowe i naprawcze, wierzytelności o nominalnej wartości należności głównej 155.299,98 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 98/100) zł, będącej składnikiem majątku masy upadłości  Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce FABLOK SA w upadłości likwidacyjnej w Chrzanowie.

Przedmiotowa wierzytelność uznana została w ramach postępowania upadłościowego PTH POLTRANS Krzysztof Dadak VIII GUp 835/20 (syndyk uznał łącznie sumę     155 299,98 zł – w tym kwotę 131 398,43 zł w kat. II oraz kwotę 23 901,55 zł. w kat. III).

Cena wywoławcza nie została określona.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Zgłoszenie pisemnej oferty kupna  wraz z  proponowaną ceną nabycia netto.
 2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Fablok – sprzedaż wierzytelności” w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku, do godz. 13.00 osobiście
  w siedzibie  Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków)  lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
  Decyduje data wpływu.
 3. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł netto, przelewem na wskazany rachunek bankowy o numerze 43 1240 4432 1111 0010 5129 2505.
 4. Wadium winno wpłynąć na rachunek masy upadłości w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku (decyduje data uznania rachunku bankowego),

Oferta kupna winna zawierać:

 1. dane oferenta : imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wraz z aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego, numer konta na który należy dokonać ew. zwrotu wadium;
 2. dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji firmy;
 3. zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane;
 4. oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w treści art.157a ust.1i 2 prawa upadłościowego i naprawczego;
 5. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu, regulaminem, spełnieniu
  i akceptacji warunków w nim zawartych;
 6. proponowaną cenę zakupu netto wraz ze zobowiązaniem do wpłaty oferowanej ceny przed dniem zawarcia umowy cesji na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 43 1240 4432 1111 0010 5129 2505;
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem konkursu, jego stanem faktycznym i prawnym i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 8. zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności należności;
 9. Dowód wpłaty wadium.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny poniżej oraz w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 29 lutego 2024 roku, o godzinie 13:00 w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ