REGULAMIN

KONKURSU OFERT W PRZEDMIOCIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM SYGN. AKT TR1T/GUp-s/6/2023

Syndyk masy upadłości TR1T/GUp-s/6/2023 ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanego poniżej pojazdu. Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone będą na stronach internetowych: www.olx.pl, www.sprzedajemy.pl, www.syndykaukcje.pl.

 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód terenowy Nissan Murano 3.5 MR’5 AWD CVT, rok produkcji 2007, nr rejestracyjny: KT 12561, nr VIN: JN8AZ08W97W616603, za kwotę wyceny w wysokości 6.800,00 zł.

I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

 1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy
  w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert TR1T/GUp-s/6/2023złożyć w terminie do dnia 21.08.2023 roku do godziny 16:00 osobiście w biurze syndyka, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu,
 2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.     o numerze 96 1020 2892 0000 5302 0850 8972 – w terminie do 21.08.2023 roku. Decyduje data uznania  rachunku masy upadłości kwotą wadium.

 II. Oferta kupna winna zawierać:

 1. dane oferenta: imię i nazwisko albo firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, aktualne dokumenty rejestracyjne podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ew. zwrotu wadium,
 2. dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji podmiotu,
 3. zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane,
 4. pisemne oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w art. 157a ust. 2 Prawa upadłościowego,
 5. pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu ofert oraz o spełnieniu i akceptacji warunków w nim zawartych,
 6. pisemne oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z opisem i oszacowaniem pojazdu stanowiącego przedmiot niniejszego konkursu ofert oraz z jego stanem prawnym i faktycznym, a także o nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
 7. proponowaną cenę zakupu netto wraz ze zobowiązaniem do wpłaty oferowanej ceny (pomniejszonej o  wpłacone wadium) przed dniem podpisania umowy sprzedaży na rachunek bankowy o numerze 96 1020 2892 0000 5302 0850 8972,
 8. zobowiązanie oferenta do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności wyżej opisanego pojazdu,
 9. potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.

III.       Rozstrzygnięcie.

 1. Konkurs uważa się za wszczęty w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi określone niniejszym Regulaminem,
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie,
 3. Wybór oferenta nastąpi w dniu 24.08.2023 o godz. 14:00 w biurze syndyka, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków),
 4. W przypadku ofert o zbliżonej wartości (różnica do 10% ceny wywoławczej) Syndyk przeprowadzi dodatkową aukcję ustną, w terminie uzgodnionym z oferentami. W akcji mogą brać udział wszyscy oferenci, których oferty zostały złożone zgodnie z Regulaminem,
 5. Wyboru oferenta dokonuje Syndyk, a o wyborze poinformowany zostanie Sędzia Komisarz,
 6. Uczestnicy konkursu ofert zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia oferenta o wyborze, bądź odrzuceniu oferty,
 7. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 2 miesięcy od daty wyboru oferty, w biurze syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3,
 8. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent nie zawarł umowy w terminie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wadia pozostałych oferentów zostaną zwrócone na wskazane przez nich rachunki bankowe – w terminie 7 dni od zakończenia procedury sprzedaży,
 9. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie,
 10. Ze stanem faktycznym przedmiotu konkursu ofert można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu w biurze syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, tel. 12 262 91 26,
 11. Szczegółowe informacje, w tym operat szacunkowy, dostępne są na stronie syndyk.malopolska.pl, a także w biurze syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, tel. 12 262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ