Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt VIII GUp 418/18/S.

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności wobec F.P.H.U. „JANTOP” Topór – Orawiec Jan w Zakopanem w kwocie 25.088,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od poszczególnych dat i kwot, z tytułu zaległych wynagrodzeń za pracę, zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Sąd Pracy wyrokiem zaocznym z dnia 21 kwietnia 2011 r., w sprawie o sygn. akt IV P 31/11.

Na podstawie wyżej opisanego tytułu wykonawczego, prowadzone było postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemara Hosiawę, w sprawie o sygn. akt Km 1266/12. Wobec nie sprzedania na obu terminach licytacji nieruchomości dłużnika – Topór – Orawiec Jan F.P.H.U. JANTOP, położonej w Zakopanem, opisanej w księdze wieczystej NS1Z/00013770/0 oraz nie przejęciu jej przez wierzyciela, postanowieniem z dnia 16 października 2014 r. postępowanie zostało umorzone na podstawie art. 985 § 1 kpc.

Cena wywoławcza nie została określona.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Złożenie pisemnej oferty kupna opisanej powyżej wierzytelności wraz z proponowaną ceną nabycia netto, podaną kwotowo oraz słownie, w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert – VIII GUp 418/18/S”, w terminie do dnia 21 marca 2024 r., do godziny 16:00, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.
  2. Wszelkie koszty związane z przelewem wierzytelności ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.kdr.krakow.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 22 marca 2024 r., o godzinie 15:00 w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ