Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości w Bibicach, sygn. akt VIII GUp 873/20/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie pakietu wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż pakietu sześciu wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 122 550,59 zł według zestawienia.

Cena wywoławcza pakietu nie została określona.

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE OFERT

  1. Złożenie pisemnej oferty kupna opisanej powyżej wierzytelności wraz z proponowaną ceną nabycia netto w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert – VIII GUp 873/20/S”.
  2. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie, w terminie do dnia 6 maja 2024 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych: (30-504 Kraków) Kalwaryjska 67/3 lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.
  3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości nr 41 1240 4432 1111 0011 0286 1621. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 6 maja 2024 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełną kwotą wadium.
  4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą wierzytelności ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego Regulaminem.

Szczegółowe informacje na: www.syndyk.malopolska.pl ; tel. 12 262 91 26; 504 476 755

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert na każdym etapie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 7 maja 2024 r., o g. 12:00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Zestawienie wierzytelności – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ