Syndyk masy upadłości postępowania o sygnaturze VIII GUp 427/19/S – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziałów wchodzących w skład masy upadłości

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości w Krakowie, sygn. akt VIII GUp 427/19/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów w spółce wchodzących w skład masy upadłości

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Przedmiotem konkursu jest sprzedaż 400 udziałów o łącznej wartości nominalnej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) przysługujących upadłemu w Lux Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000387706.

Cena wywoławcza nie została określona.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT.
1. Złożenie pisemnej oferty kupna opisanego powyżej przedmiotu sprzedaży wraz z proponowaną ceną nabycia netto w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert – udziały Lux Investments”;
2. Cena netto winna być podana kwotowo oraz słownie w terminie do dnia 12 kwietnia 2023 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii;
3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego regulaminem, który został dołączony do zapytania ofertowego oraz jest dostępny Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, przy ul. Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2023 r., o g. 12:00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ