SYNDYK MASY UPADŁOŚCI  KR1S/GUp-s/157/2023

OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

  1. Przedmiot konkursu:

zbycie z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,  6.390 udziałów w spółce D.M. Trade Sp. z o.o.

Cena wywoławcza wynosi 100,00 zł  (sto złotych 00/100) netto.

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  2. Złożenie pisemnej oferty kupna udziałów opisanych w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  3. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert KR1S/GUp-s/157/2023″ – w terminie do dnia 8 marca 2024 roku do godziny 16:00, osobiście w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Biura Syndyka.
  4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu w dniu 11 marca 2024  o godz. 11:00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 .

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Opinia o wartośći – Do Pobrania – KLIKNIJ