Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
w upadłości w Tarnowie, sygn. akt: TR1T/GUp-s/137/2023

ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów w spółce wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiot sprzedaży

20 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy) przysługujących upadłej w ALLFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000410530.

Cena wywoławcza nie została określona.

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE OFERT

  1. Złożenie pisemnej oferty kupna wraz z proponowaną ceną nabycia Cena netto winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa ni z cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.
  2. Pisemną ofertę kupna należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert – udziały ALLFA w terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r., do g. 1600, osobiście
    w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Kancelarii.
  3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą udziałów ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego Regulaminem, dostępnym
w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, przy ul. Kalwaryjska 67/3,
30-504 Kraków, tel. 12 262 91 26 oraz na stronie www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2024 r., o g. 12:00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ