KONKURS OFERT NA ZBYCIE 1/4 UDZIAŁU W LOKALU MIESZKALNYM – LIBIĄŻ

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości
w Libiążu, sygn. akt VIII 313/20/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie udziału
w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
udział w wysokości 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego numer 76, położonego w Libiążu przy ul. Urzędniczej 1, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00056261/6.
Cena wywoławcza wynosi 32 794,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 0/100 groszy).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert Libiąż VIII GUp 313/20/S”
w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r., godz. 16:00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. nr 08 1240 4432 1111 0010 9952 3184 – w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r.
Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.
3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ruchomości ponosi oferent.
4. Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się z jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2023 r., godz. 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 39/7.
Nieruchomość objętą konkursem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka, tel. 12 262 91 26; 504 476 755.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

KLAUZULA RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ