Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Krakowie ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości ½ w spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu mieszkalnego w Krakowie przy ul. Duża Góra nr 41/24 o pow. 61,57 m2. Dla lokalu nie została założona księga wieczysta. Nieruchomość jest zamieszkana.

Cena wywoławcza wynosi 165.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.
2. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 489/17” złożyć w terminie do dnia 05 marca 2024 r., g. 1600 osobiście Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu.
a) Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 48 1240 4432 1111 0010 7751 0351 – w terminie do dnia 05 marca 2024 r. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości kwotą wadium.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.
4. Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Biurze Syndyka w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 06 marca 2024, g. 11:30 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków)

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ