Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
sygn. akt
VIII 361/21/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie nieruchomości
wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiot sprzedaży:

nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Raciborzu, przy ulicy Łąkowej nr 31 B, woj. śląskie, gmina Racibórz, powiat raciborski – działka ewidencyjna numer 1102, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr GL1R/00044691/7.

Cena wywoławcza wynosi 1 343 000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100 groszy) netto. 

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE:

  1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć, w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert VIII GUp 361/20/S” w terminie do dnia 10 października 2023 r., osobiście, listem poleconym lub kurierem w Kancelarii Notarialnej Tomasz Kurnicki, Mateusz Olszewski Kancelaria Notarialna s.c. Królewska 23/1, 30-040 Kraków. Decyduje data wpływu.
  2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.  nr 29 1240 4432 1111 0011 0529 9544 – w terminie do dnia 10 października 2023 r. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości pełna kwotą wadium..
  3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ruchomości ponosi oferent.
  4. Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się z jego Regulaminem.
  5. Szczegółowe informacje, w tym Regulamin i operat szacunkowy, dostępne są w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, : 504 476 755; 12 262 91 26 oraz na stronie www.syndykmalopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 11 października 2023 r., o g. 11:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego: ul. Królewska 23/1 (30-040 Kraków).

 

Regulamin – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ