Syndyk masy upadłości LUKA-POL sp. z o.o. upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, prawa własności nieruchomości, pomieszczeń użytkowych, położonych w Krakowie, Osiedle Klinek ul. Żelazowskiego 9, 9 c

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki w trybie art.323 puin prawa własności nieruchomości, pomieszczeń użytkowych, położonych
w Krakowie, Osiedle Klinek ul. Żelazowskiego 9, 9c, będącej własnością LUKA-POL sp. z o.o. w Krakowie w upadłości likwidacyjnej,  za kwoty nie niższe niż:

  1. lokal nr 016 za 33 000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące zł) netto;
  2. lokal nr 033 za 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł) netto;
  3. lokal nr 047 za 38 000,00 (trzydzieści osiem tysięcy zł) netto.

Dla nieruchomości gruntowej założona jest księga wieczysta KR1P/00300294/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział  Ksiąg Wieczystych.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty na wszystkie trzy lokale łącznie za kwotę nie mniejszą niż 101 000,00 zł (sto jeden tysięcy zł) netto.

W przypadku braku takiej oferty, syndyk rozpatrzy oferty złożone na poszczególne lokale.

Oferty należy składać (osobiście lub pocztą) w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 39/7 do dnia 06 marca 2024 roku do godz. 16.00, w zamkniętych kopertach, z adnotacją „KONKURS  LUKA-POL”.

Oferent obowiązany jest przekazać wadium w kwocie 5.000,00 złotych, za każdy lokal, na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1240 4432 1111 0010 4137 4985 do dnia 06 marca 2024 r. O ważności oferty decyduje data jej wpływu oraz uznania rachunku bankowego  masy kwotą wadium.

Oferta winna zawierać m.in. oferowaną cenę netto (cyfrą i słownie), oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07 marca 2024 roku  godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 39/7.

Do odbycia konkursu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej ustalone warunki uczestnictwa.

Operat szacunkowy oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia  lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Syndyka w Krakowie,
ul. Kalwaryjska 67/3, tel. 12 262 91 26 lub e-mail: biuro@kdr.krakow.pl

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ
Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ
Aneks do operatu – Do Pobrania – KLIKNIJ
Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ