Syndyk masy upadłości LUKA-POL sp. z o.o. upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, prawa własności nieruchomości, pomieszczeń użytkowych, położonych w Krakowie, Osiedle Klinek ul. Żelazowskiego 9, 9 c

Przedmiotem sprzedaży są:

– lokal nr 033 za kwotę nie niższą niż 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł) netto

– lokal nr 047 za kwotę nie niższą niż 38 000,00 zł (trzydzieści osiem  tysięcy zł) netto

Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta KR1P/00300294/5  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział  Ksiąg Wieczystych,

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty na oba lokale łącznie za kwotę  nie mniejszą niż
68 000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy zł) netto.

W przypadku braku takiej oferty syndyk rozpatrzy oferty złożone na poszczególne lokale.

Oferty należy składać (osobiście lub pocztą) w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 39/7 do dnia 19 września 2023 roku do godz.16.00,
w zamkniętych kopertach, z adnotacją „KONKURS  LUKA-POL”.

Oferent obowiązany jest przekazać wadium w kwocie 5.000,00 złotych, za każdy lokal, na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1240 4432 1111 0010 4137 4985 do dnia 19 września 2022 r. O ważności oferty decyduje data jej wpływu oraz uznania rachunku bankowego  masy kwotą wadium.

Oferta winna zawierać m.in. oferowaną cenę netto (cyfrą i słownie), oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz potwierdzenie wpłaty wadium.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 września 2023 roku  godz. 11.00
w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 39/7.

Do odbycia konkursu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej ustalone warunki uczestnictwa.

Operat szacunkowy oraz Regulamin dostępny jest na stronie www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia  lub odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Syndyka w Krakowie,
ul. Kalwaryjska 67/3, tel. 12 262 91 26 lub e-mail: biuro@kdr.krakow.pl

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ
Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ