Syndyk masy upadłości LUKA-POL sp. z o.o. upadłości likwidacyjnej w Krakowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, prawa własności nieruchomości, pomieszczeń użytkowych, położonych w Krakowie, Osiedle Klinek ul. Żelazowskiego 9, 9 c

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
I. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż z wolnej ręki w trybie art.323 puin prawa własności nieruchomości, pomieszczeń użytkowych, położonych
w Krakowie, Osiedle Klinek ul. Żelazowskiego 9, 9 c, będącej własnością LUKA-POL sp. z o.o. w Krakowie w upadłości likwidacyjnej, za kwoty nie niższe niż:

lokal nr 016 za 48 750,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł) netto;
lokal nr 033 za 35 250,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) netto;
lokal nr 047 za 44 250,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt zł) netto;

II. Dla nieruchomości gruntowej założona jest księga wieczysta KR1P/00300294/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
III. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty na wszystkie trzy lokale łącznie za kwotę nie mniejszą niż 128 250,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) netto.

W przypadku braku takiej oferty syndyk rozpatrzy oferty złożone na poszczególne lokale.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Zgłoszenie pisemnej oferty kupna nieruchomości wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podawana kwotowo i słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs LUKA POL” w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku, do godz. 16.00 osobiście
w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
Decyduje data wpływu.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł netto, za każdy z lokali, przelewem na wskazany rachunek bankowy o numerze 24 1240 4432 1111 0010 4137 4985.
Wadium winno wpłynąć na rachunek masy upadłości w terminie do dnia
30 stycznia 2023 roku (decyduje data uznania rachunku bankowego).
4. Koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Oferta powinna spełniać wymagania określone w Regulaminie (poniżej do pobrania).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2023 roku w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków)

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ
Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ
Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ