Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą VIII GUp 632/21

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

  1. Przedmiot sprzedaży:

nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bratucice, gmina Rzezawa, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 887, obręb – 0002 o pow. 4200 m2 o nr KW TR1O/00070139/6.

Cena wywoławcza 34.270,00 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt 00/100).

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  2. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
  3. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp VIII GUp 632/21” w  terminie do dnia 15.04.2024 r. do godziny 16:00 – osobiście w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków, pocztą – listem poleconym lub kurierem.
    Decyduje data wpływu do Notariusza.
  4. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy nr 95 1240 4432 1111 0011 0693 8141– w terminie do dnia 15.04.2024 r. włącznie. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.
  5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 16.04.2024 r. o godzinie 14:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, ul. Kalwaryjska 39, 30-504 Kraków.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, w godz. 8-16, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka – tel. 12  262 91 26.

 

OPERAT SZACUNKOWY – DO POBRANIA – KLIKNIJ

REGULAMIN – DO POBRANIA – KLIKNIJ