Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą VIII GUp 93/22/S
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Nowa Góra, gmina Krzeszowice, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 2074, o pow. 0,1700 ha o nr KW KR2K/00045917/5.
Cena wywoławcza wynosi 32.000,00 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 93/22/S” złożyć w terminie do dnia 10.05.2023 r. do godz. 16:00 osobiście w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego, ul. Królewska 23/1, 30-040 Kraków lub pocztą – listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 25 1240 4432 1111 0011 1220 1554 – w terminie do dnia 10.05.2023 r. włącznie. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości kwotą wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, które jest dostępny w biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl oraz www.kdr.krakow.pl.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
Wybór oferty nastąpi w dniu 11.05.2023 r., g. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego, ul. Królewska 23/1, 30-040 Kraków.
Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, w godz. 8-16, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ