Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w Wadowicach ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

I. Przedmiot sprzedaży:
udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Chocieszów, którą stanowią działki ewid. nr 154/1 o pow. 0,28 ha, 154/2 o pow.0,009 ha, 154/3 o pow. 0,33 ha, 154/4 o pow. 0,19 ha, 154/5 o pow.0,67 ha, 154/6 o pow.0,20 ha, 154/7 o pow. 0,14 ha, 204/1 o pow.0,43 ha, 204/2 o pow.0,17 ha, 204/3 o pow. 0,04 ha, o łącznej powierzchni 2,54 ha AM-1, obręb 001 Chocieszów, gmina Szczytna, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, objęte księgę wieczystą nr SW1K/00046338/1.

Cena wywoławcza wynosi 393 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
a) Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert CHOCIESZÓW VIII GUp 785/20/S” złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2022 roku osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu.
b) Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. nr 60 1240 4432 1111 0011 0249 2388– w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r.
Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ