Syndyk masy upadłości postępowania o sygnaturze VIII GUp 191/16 – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest:
wierzytelność w wysokości 63 667,76 zł wynikająca wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie II K 1121/17/S (poprzednio XIV K 259/16/S) w którym to wyroku na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeczono środek kompensacyjny w postaci naprawienia szkody wyrządzonej przez oskarżonego poprzez zapłatę kwoty 63.667,76 zł. Wyrok jest prawomocny.

Cena wywoławcza nie została określona.

1. Złożenie pisemnej oferty kupna opisanej powyżej wierzytelności wraz z proponowaną ceną nabycia netto w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert – VIII GUp 191/16”.
2. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie, w terminie do dnia 23 lutego 2023 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł przelewem na rachunek bankowy o numerze 04 1240 4432 1111 0011 0904 0023. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego masy upadłości pełną kwotą wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą wierzytelności ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego regulaminem, który został dołączony do zapytania ofertowego oraz jest dostępny w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2023 r., o g. 12:00, w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

Szczegółowe informacje, dostępne są na stronie: www.kdr.krakow.pl oraz pod numerami: tel. 12 262 91 26, a także w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 67/3.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ