Syndyk masy upadłości postępowania o sygnaturze VIII GUp 383/19/S– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej –ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 3/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 579 położonej przy ul. Combrowej 2 w Krakowie o pow. 525 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 2. Dla nieruchomości nie została założona księga wieczysta nowego typu.

Cena wywoławcza wynosi 386.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) netto.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza. Oferta musi odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie konkursu.
2. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 383/19” złożyć w terminie do dnia 20 czerwca 2023 r., g. 1600 osobiście Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 78 1240 4432 1111 0010 9244 0439 – w terminie do dnia 20 czerwca 2023 r. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości kwotą wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.
5. Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w Biurze Syndyka w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 21 czerwca 2023, g. 11:30 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków)

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ