Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości
w Tarnowie, sygn. akt
VIII 424/17/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży jest 1/2 udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 59,60 m2 położonego w budynku wielorodzinnym przy
ul. Marynarki Wojennej 10 w Tarnowie, dla którego w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TR1T/00093152/4 – za cenę nie niższą niż 57 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 0/100 groszy).  

Nadmienia się, że współwłaścicielem pozostałej części nieruchomości pozostaje były małżonek upadłej, który jest nieznany z miejsca pobytu. Przy założeniu, iż dojdzie do sprzedaży udziału upadłej
w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w ramach niniejszego konkursu ofert – córce upadłej przysługiwać będzie uprawnienie do zajmowania lokalu wynikające z pokrewieństwa z drugim współwłaścicielem prawa do lokalu. W konsekwencji powyższego, córka upadłej na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu oraz zawarcia ewentualnej umowy sprzedaży jest nieusuwalna z nieruchomości.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT

  1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert Tarnów VIII GUp 424/17/S” złożyć w terminie do dnia 25 lipca 2023 r., do godziny 16:00 osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 02 1240 4432 1111 0010 7680 6280 – w terminie do dnia 25 lipca 2023 r. do godziny 16:00. Decyduje data uznania rachunku masy upadłości pełną kwotą wadium.
  3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się z jego Regulaminem dostępnym w biurze syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3. Udział w nieruchomości objętej konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem syndyka, tel. 12  262 91 26.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2023 r., o g. 12:30, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ