Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości
w Krakowie, sygn. akt VIII 716/21/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie udziału
w działkach ewidencyjnych wchodzących w skład masy upadłości

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
udział w wysokości 1/6 w prawie własności działek ewidencyjnych nr 4, 5, 98 położonych
w miejscowości Łętkowice, gmina Radziemice, powiat proszowicki, województwo małopolskie, brak jest założonej księgi wieczystej. Cena wywoławcza wynosi 58 666,66 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 66/100 groszy).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert Łętkowice VIII GUp 716/21/S” w terminie do dnia 30 maja 2023 r. do 16.00 osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. nr 32 1240 4432 1111 0011 0759 7323 – w terminie do dnia 30 maja 2023 r. Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.
3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ruchomości ponosi oferent.
4. Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się z jego Regulaminem, dostępnym
w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 31 maja 2023 r., o g. 12:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).
Szczegółowe informacje, w tym operat szacunkowy, dostępne są na stronie www.syndyk.malopolska.pl oraz w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3, tel. 12 262 91 26.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ