Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego, wskazanych poniżej nieruchomości.

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 105/12, położonej
w miejscowości Maszyce, gmina Skała, powiat krakowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale prowadzi księgę wieczystą nr KR2P/00015627/1.

Cena wywoławcza wynosi 136.000,00 PLN netto (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – VIII GUp 318/19/S” – w terminie do dnia 19 czerwca 2023 r., do godziny 17:00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego w Krakowie, ul. Królewska 23/1 (30-040 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, przelewem na rachunek bankowy nr PL 07 1240 4432 1111 0010 9148 8401. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 19 czerwca 2023 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełną kwotą wadium.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w Regulaminie.
Przystępujący do konkursu winien zapoznać się z Regulaminem konkursu, dostępnym
w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych: ul. Kalwaryjska 67/3, Kraków oraz na stronie internetowej http://kdr.krakow.pl/

Wybór oferty nastąpi w dniu 20 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego w Krakowie, ul. Królewska 23/1, 30-040 Kraków.

Szczegółowe informacje, w tym operat szacunkowy, dostępne są na stronie: http://kdr.krakow.pl/ , pod nr. tel. 12 262 91 26, 600-233-832 oraz w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 67/3.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Operat Szacunkowy – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ